โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • อำนาจหน้าที่
 •  

  ดำเนินการและจัดการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยได้นำหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ซึ่งเรียกกันว่า “ ธรรมาภิบาล”  มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วย หลักการดังกล่าวได้แก่   

  1. หลักนิติธรรม
  2. หลักคุณธรรม
  3. หลักความโปร่งใส
  4. หลักการมีส่วนร่วม
  5. หลักความรับผิดชอบ
  6. หลักความคุ้มค่า

  หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของโรงเรียน ซึ่งได้แก่การดำเนินงานด้านวิชาการ  งานงบประมาณ  บริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป และเป้าหมายการจัดการศึกษา คือ ทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี  เก่ง และมีความสุข

  1.   เป้าหมายในการดำเนินงาน

  1.1   เป้าหมายด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

  ( 1 )  พัฒนาการเรียนการสอน

  ( 2 )  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

  ( 3 )  ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  และจริยธรรม

  1.2   เป้าหมายด้านระบบบริหารและจัดการ

  ( 1 )  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร

  ( 2 )  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล

  ( 3 )  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

        1.3   เป้าหมายด้านบุคลากร

  ( 1 )  ส่งเสริมให้ครูมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานสอน

  ( 2 )  สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

  ( 3 )  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

  1.4   เป้าหมายด้านโรงเรียนและสถานศึกษา 

  ( 1 )  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค

  ( 2 )  พัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบ

  ( 3 )  พัฒนาห้องสมุด 

  ( 4 )  พัฒนาด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-10 14:42:40 น.

โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042491249 อีเมล์: banbuenkanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัญชา ทุมโยมา โทรศัพท์: 0821419249 อีเมล์: shadowwind.shadowwind@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]