โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.    ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและกระบวนการคิดวิเคราะห์

  2.    โรงเรียนสามารถนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดกิจกรรมการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.    นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

  4.    จัดแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และสะอาดสวยงาม

  บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-10 14:42:40 น.

โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042491249 อีเมล์: banbuenkanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัญชา ทุมโยมา โทรศัพท์: 0821419249 อีเมล์: shadowwind.shadowwind@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]