• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

           ภายในปี  ๒๕๖๗ โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  เก่ง  มีความสุข  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  เห็นคุณค่า  ฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และมีการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 20:06:53 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042492876 อีเมล์: nsbschool2500@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพรหมลิขิต ผิวหนองอ่าง โทรศัพท์: 0968182458 อีเมล์: krumoc@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]