• ประวัติโรงเรียน
 •  

  ข้อมูลทั่วไป

            แต่เดิมกุลบุตรกุลธิดาในชุมชนบ้านป่าแฝก  ต้องเดินทางไปเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยลึกเป็นระยะทาง ๓กิโลเมตรต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน   เพื่อจัดการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชนขณะนั้นมีราษฎรกว่า ๖๐  ครัวเรือน  ระยะแรกได้อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน   ต่อมาประชาชนได้พร้อมใจกันจัดทำอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ในการสอน  โดยมีนายเสริม  สุวรรณไตร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้า

   ปี พ.ศ. ๒๕๐๖  ราษฎรได้พร้อมใจกันจัดสร้างอาคารเรียนเอกเทศชั่วคราวโดยมี นายสมบูรณ์  มิระสิงห์เป็นครูใหญ่เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๐๖   หลังจาก พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา ทางโรงเรียนเริ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มตามลำดับจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านว่า “โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู”

  ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  ๑๙ ไร่๒๒  ตารางวาได้สงวนไว้เป็นพื้นที่การเกษตร สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการ

  สอน จำนวน  ๑๒  ไร่มีการก่อสร้างเป็นอาคารถาวร ๕ หลัง อาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง โรงฝึกงาน  ๑ หลังบ่อเลี้ยงปลา  ๒  บ่อ

               ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา พร้อมกับได้รับพิจารณาให้เข้า “โครงการด้วยรักและห่วงใย”ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-บรมราชกุมารี   และโครงการ  กศ.พช. จากนั้นก็ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เรื่อยมา   โดยมีนายอภิชัยวัฒน์   เสนา  เป็นอาจารย์ใหญ่  และมี       นายรัฐพล   สารทอง  และนายสุภาพ   วุฒิสาร  เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน   ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพิจารณาเข้าเป็น “โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ”    ปัจจุบันนายไกรแก้ว  เศรษฐแสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยมี นายสุภาพ   วุฒิสารเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ร่วมดำเนินภารกิจ กับคณะครู-อาจารย์  ๒๒  คน รวมอัตรากำลังในปัจจุบัน  ๒๕  คน และนักการภารโรง  ๒  คน  มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น  ๔๒๘ คน  (ข้อมูล  ๑๐  มิถุนายน    ๒๕๕๔  )

   

  ที่ตั้ง

                  โรงเรียน บ้านใหม่ศรีชมภู กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ ๐๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬตั้งอยู่หมู่ที่  ๗   บ้านศรีเจริญ    ตำบลป่าแฝก   อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ    เป็นโรงเรียนขนาดกลาง    เบอร์โทร ๐-๔๒-๐๒๐๐๕๔ 

  จำนวนหมู่บ้านที่มาใช้บริการ จำนวน  ๖  หมู่บ้าน    คือ

  หมู่ที่ ๑   บ้านใหม่ศรีชมภู มีจำนวน   ครัวเรือน ๑๖๐ ครอบครัว    ประชากร   ๙๕๐   คน

  หมู่ที่ ๓  บ้านไชยศรี         มีจำนวน    ครัวเรือน๑๒๕ ครอบครัว ประชากร   ๖๕๑    คน

  หมู่ที่ ๔   บ้านน้อยพัฒนา   มีจำนวน   ครัวเรือน ๙๕  ครอบครัว   ประชากร   ๔๗๐    คน 

  หมู่ที่ ๕  บ้านศรีมงคล     มีจำนวน   ครัวเรือน ๑๘๕ ครอบครัว   ประชากร ๑,๒๗๘    คน

  หมู่ที่ ๖ บ้านศรีวิชัย       มีจำนวน ครัวเรือน ๗๕ ครอบครัว        ประชากร    ๔๖๗    คน

  หมู่ที่  ๗  บ้านศรีเจริญ    มีจำนวน ครัวเรือน  ๘๖  ครอบครัว      ประชากร     ๕๐๑   คน

  พื้นที่หรือทำเลที่ตั้งหมู่บ้าน  พื้นที่ส่วนมากจะเป็นที่ราบและเหมาะกับการเกษตรกรรม

   

  อาณาเขตติดต่อ

  บ้านใหม่ศรีมงคล

                                  ทิศเหนือ                จด           บ้านศรีมงคล

                                  ทิศใต้                     จด           บ้านไชยศรี

                                  ทิศตะวันออก         จด           บ้านท่าเชียงเครือ อ.เซกา

                                  ทิศตะวันตก           จด           บ้านนาคำ

  บ้านไชยศรี

                                  ทิศเหนือ                จด            บ้านศรีเจริญ

                                  ทิศใต้                     จด           บ้านปรารถนาดี

                                  ทิศตะวันออก         จด           บ้านท่าเชียงเครือ อ.เซกา

                                  ทิศตะวันตก           จด           บ้านน้อยพัฒนา

                  บ้านน้อยพัฒนา

                                  ทิศเหนือ                จด           บ้านห้วยลึก

                                  ทิศใต้                    จด           บ้านหนองผักแว่น, บ้านปรารถนาดี

                                  ทิศตะวันออก        จด           บ้านใหม่ศรีชมภู, บ้านไชยศรี, บ้านศรีมงคล

                                  ทิศตะวันตก          จด           นาคำ

                  บ้านศรีมงคล

                                  ทิศเหนือ                จด           บ้านห้วยลึก

                                  ทิศใต้                    จด           บ้านใหม่ศรีชมภู

                                  ทิศตะวันออก        จด           ลำห้วยฮี้บ้านท่าเชียงเครือ อ.เซกา

                                  ทิศตะวันตก          จด           บ้านหนองผักแว่น

                  บ้านศรีวิชัย

                                  ทิศเหนือ                จด           บ้านใหม่ศรีชมภู

                                  ทิศใต้                    จด           บ้านศรีเจริญ

                                  ทิศตะวันออก        จด           บ้านท่าเชียงเครือ อ.เซกา

                                  ทิศตะวันตก          จด           บ้านน้อยพัฒนา

                  บ้านศรีเจริญ

                                  ทิศเหนือ                จด           บ้านศรีวิชัย

                                  ทิศใต้                    จด           บ้านไชยศรี

                                  ทิศตะวันออก        จด           บ้านท่าเชียงเครือ อ.เซกา

                                  ทิศตะวันตก          จด           บ้านน้อยพัฒนา

   

  ขนาดพื้นที่

              โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น   ๑๙ ไร่    ๒๒    ตารางวา    แบ่งเป็น  ๒  ส่วน   สำหรับตั้งอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน  ๑๔  ไร่  ๒๒  ตารางวา   และสำหรับเป็นพื้นที่การเกษตรสระน้ำจำนวน  ๕ ไร่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 10:36:22 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: banmai_msp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อัศวิน บุตรดี โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: marwin030@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]