• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  
  • พระราชบัญญัติ

  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Download

  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download

  • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download

  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download

  • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download

  • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Download

  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 Download

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Download

  • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 Download

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 Download

  • พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 Download

  • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 Download

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download

  • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download

  • พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 Download

  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 Download

  • พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 Download

  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 Download

  • พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 Download

  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 Download

  • พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 Download

  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Download

  • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download

  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 Download

  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 Download

  • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 Download

  • พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Download

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 Download

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 Download

  • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 Download

  • พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 Download

  • พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Download

  • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download

  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 Download

  • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Download

  • พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 Download

  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 Download

  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download

  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 Download

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download

  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 Download

  • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Download

  • ราชกฤษฎีกา

  • ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

  • พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543 Download

  • ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549 Download

  • พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download

  • ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ
  • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547 Download

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 10:36:22 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: banmai_msp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อัศวิน บุตรดี โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: marwin030@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]