• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐาการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 

   

  นายไกรแก้ว  เศรษฐแสงศรี สังคมศึกษา
  นายประสพ  หล้าพรม ภาษาอังกฤษ
  นางเบญจวรรณ  แม้นศรี ปฐมวัย
  นางรัชนี  สองศรี ประถมศึกษา
  นางฉวีวรรณ  พลโยธา คหกรรม
  นางจรูญลักษณ์  คำเรือน วิทยาศาสตร์
  นางสุรีภรณ์  สาชิต วิทยาศาสตร์
  นายวรพงษ์  ถาละคร สังคมศึกษา
  น.ส.สุพิชญา อามาตย์มนตรี คณิตศาสตร์
  น.ส.ปิยวรรณ  ดลรัศมี ภาษาไทย
  น.ส.เกษมณี  สุทธิสาร ปฐมวัย
  น.ส.นฤมล  สุพล ปฐมวัย
  นางยุพาลัย  เพ็ชเมือง ภาษาอังกฤษ
  นายอัศวิน  บุตรดี พลศึกษา
  นายนพเดช  ไชยสวาท สังคมศึกษา
  นางนิภาพร  ศรีอุทา คอมพิวเตอร์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 10:36:22 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: banmai_msp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อัศวิน บุตรดี โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: marwin030@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]