โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2.  ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย
  3.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  4.  ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างทักษะอาชีพและความเป็นอยู่แบบพอเพียง
  5.  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  6.  สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา
  7.  ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด
  8.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนผู้ปกครองและองค์กรอื่น

  เป้าหมาย

  1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
  2. นักเรียนทุกคนมีความประพฤติดี มีการปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของครู  ชุมชน
  3. ครู นักเรียน มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสอนและการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
  4.นักเรียนทุกคนมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่น่าพอใจ
  5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สะอาด  ปลอดภัยและสวยงาม 
  6. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
  7. ครู  นักเรียน ทุกคน ร่วมมือสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างประหยัด
  8. โรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-01 12:54:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา พลพันธ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายมงคล ดีสกุลวงษ์

 • นางสาวปทุมวดี แสวงวงค์

 • เด็กดีศรีดอนหญ้านาง
 • เด็กชายพงศธร กานุสน  นักเรียนชั้น ป.1   
  เก็บเงินได้ 20 บาท  แล้วนำมาส่งคืนเจ้าขอสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,797
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020427 อีเมล์: singto19@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรเมธ ลึกวิไล โทรศัพท์: 0957657297 อีเมล์: scot.191@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]