โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษาโดยมุ้งเน้นพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  2.  จัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  3.  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม

  4.  จัดการเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม

   

  เป้าประสงค์

  1.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา   พุทธศักราช  2551

  2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

  3. นักเรียนร้อยละ  80  เป็นคนดีมีคุณธรรม

  4. ชุมชนร้อยละ  90  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 10:44:07 น.

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0885722475 อีเมล์: mphch140437@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชฌา ไชยจำปา โทรศัพท์: 0808069633 อีเมล์: may2537phatcha@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]