• อำนาจหน้าที่
 • พันธกิจ (Mission)(สิ่งที่ต้องทำตามวิสัยทัศน์)

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ  สมเหตุสมผล
  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
  6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนของสังคม  ให้ความร่วมมือกันในการจัดการศึกษา
  7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
  8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา นโยบายต้นสังกัดและคำแนะนำของ สมศ.
  9. จัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  10. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

  เป้าประสงค์ (Goal)(ผลที่เกิดจากพันธกิจ)

  1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดีมีปัญญา  มีความสุขและมีความเป็นไทย
  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ  สมเหตุสมผล
  3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. สถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
  7. สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
  8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  9. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
  10. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
  11. ศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
  12. ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
  13. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สถานศึกษา

  กลยุทธ์ (Strategic)(หมวดหมู่ของเป้าหมาย)

  1. คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
  3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
  4. กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สถานศึกษา
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
  6. พัฒนาโรงเรียนเชิงระบบ
  7. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
  8. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
  9. การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูป นโยบายรัฐบาลและคำแนะนำของ  สมศ.

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-18 09:58:23 น.

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0819750668 อีเมล์: khumboon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิธร พลชัยยา โทรศัพท์: 0812607254 อีเมล์: family-pp@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]