• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นายนิพล  พาสว่าง                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 ประธานกรรมการ
  2. นายคะนองศักดิ์ ปราณีตพลคลัง          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ
  3. นายวรวุฒิ  ปฏิบุตร                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ
  4. นายบุญสวน  ประพันธ์                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ
  5. นายทองจันทร์  อัคลา                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ
  6. นายไพศาล  ภูวนารท                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ
  7. นายอุบล  มีกรอบทอง                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ
  8. นายภานุพงศ์  ยี่โถ                             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ
  9. นายประสาตร  อามาตมนตรี                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                        กรรมการ
  10. นายดำรงเดช  เวียงอินทร์                    ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ
  11. นายวัชระ  บรรณบดี                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ
  12. นางกรมศิลป์  อามตรมนตรี                  ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ
  13. นายทองอินทร์   มีกรอบทอง               ผู้แทนองค์กรศาสนา                        กรรมการ
  14. นายยอดพิชญ์  คุ้มบุญ                        ผู้แทนครู                                        กรรมการ
  15. นายวิทยา  ชัยคินี                               ผู้อำนวยการสถานศึกษา                   กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-18 09:58:23 น.

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0819750668 อีเมล์: khumboon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิธร พลชัยยา โทรศัพท์: 0812607254 อีเมล์: family-pp@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]