• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่หลิม            ประธานกรรมการนักเรียน

  2. เด็กหญิงภาณิภัค  แวดระเว           รองประธานกรรมการ

  3. เด็กหญิงพุทธาสินีย์  อินทรีย์        กรรมการ

  4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรยะสา          กรรมการ

  5. เด็กชายอนุชา  จิตรปรีดา            กรรมการ

  6. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมาน             กรรมการ

  7. เด็กหญิงพรไพลิน  เทเนตร          กรรมการ

  8. เด็กหญิงชวลิตา  แก่นนาคำ        กรรมการ

  9. เด็กหญิงภัทรธิดา  วัลนี              กรรมการ

  10. เด็กหญิงสุชาดา  สุสวดโม้        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-18 09:58:23 น.

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0819750668 อีเมล์: khumboon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิธร พลชัยยา โทรศัพท์: 0812607254 อีเมล์: family-pp@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]