• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ  สมเหตุสมผล
  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
  6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนของสังคม  ให้ความร่วมมือกันในการจัดการศึกษา
  7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
  8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา นโยบายต้นสังกัดและคำแนะนำของ สมศ.
  9. จัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  10. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 09:51:18 น.

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0819750668 อีเมล์: khumboon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยอดพิชญ์ คุ้มบุญ โทรศัพท์: 0885718176 อีเมล์: khumboon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]