• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (Vision)

    “โรงเรียนบ้านโนนเสถียร  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลทางด้านความรู้ความคิดความสามรถ  ความดีงามและรับผิดชอบต่อสังคม  ยึดหลักการวิถีพุทธและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ดี  เก่ง  มีความสุข   เน้นการอนุรักษ์  และมีความเป็นไทยเลือกใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยี  ส่งเสริมให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  โดยบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ภายในปีการศึกษา  2563”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 09:51:18 น.

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0819750668 อีเมล์: khumboon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยอดพิชญ์ คุ้มบุญ โทรศัพท์: 0885718176 อีเมล์: khumboon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]