• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 ข้อ

  1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

  2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
  3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
  4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
  5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
  7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
  8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
  9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
  10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
  11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
  12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-18 09:58:23 น.

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0819750668 อีเมล์: khumboon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิธร พลชัยยา โทรศัพท์: 0812607254 อีเมล์: family-pp@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]