โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองบัว

  เดิมหมู่บ้านนี้ไม่มีโรงเรียน เด็กๆ ถูกเกณฑ์ให้ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านนากั้ง จนกระทั่งทางราชการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๗๘  ชาวบ้านจึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดย อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนโดยมี นายบัวโฮม    ศรีมังคละ เป็นครูใหญ่ ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหนองบัว” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๘๑ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ชาวบ้านได้ย้ายวัดไปอยู่ที่แห่งใหม่ โรงเรียนย้ายตามวัดไปด้วย ชาวบ้าน/สมาคม ร่วมกันบริจาคที่ดิน ๖ ไร่ ๑ งาน ให้เป็นที่สร้างโรงเรียน ชาวบ้านร่วมสร้างอาคารชั่วคราวหลังแรกขึ้นใช้เป็นที่เรียน จนถึง พ.ศ.๒๕๑๕ จึงได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก แบบ ป.๑ ฉ. ขนาด ๓ ห้องเรียน มี นายอเนก  ศรีมังคละ เป็นครูใหญ่

            พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๘          นายทอน  วรขันธ์                   เป็นครูใหญ่

            พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๐          นายพิบูลย์  พงษ์ญาติ             เป็นครูใหญ่

            พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๙                 นายอนันต์  ศรีมังคละ            ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร หลังที่ ๒ เป็นอาคารเรียนคอนกรีต แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขนาด ๓ ห้องเรียน โดยก่อสร้างบริเวณที่จัดซื้อใหม่ ซึ่งอยู่คนละฟากถนนกับสถานที่เดิม เนื่องจากที่เดิมคับแคบ บริเวณที่จัดซื้อใหม่มีพื้นที่ ๑ ไร่ ๓ งาน รวมกับสถานที่เดิมเป็น ๘ ไร่ ที่ดินของโรงเรียนจึงแบ่งเป็น ๒ แปลง มีถนนผ่ากลาง

            พ.ศ. ๒๕๒๙ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ หลัง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

            พ.ศ. ๒๕๓๕ ทางโรงเรียนต้องปรับปรุงอาคารชั่วคราวซึ่งทรุดโทรมมากให้เป็นหอประชุม และโรงอาหาร เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน แต่ขาดงบประมาณ จึงติดต่อขอผ้าป่าสามัคคีจากศิษย์เก่าจากกรุงเทพฯ มาทอดได้เงินสุทธิ ๓๗,๓๖๒ บาท และได้ปรับปรุงเป็นโรงอาหาร

            ต่อมา นายอนันต์  ศรีมังคละ ได้ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ นายวีระวัฒน์  พิสัยพันธ์ ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนตำแหน่งว่าง

            พ.ศ. ๒๕๔๐ สมาคมอีสานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ จากสหรัฐอเมริกา ได้มาสร้างอาคารห้องสมุดมอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว คิดเป็นมูลค่า ๒๖๐,๐๐๐ บาท ทำการมอบอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑

            ๒๓ พ.ย. ๒๕๔๑ ได้มีการย้ายสับเปลี่ยนผู้บริหาร นายอเนก  ศรีมังคละ ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทน นายวีระวัฒน์  พิสัยพันธ์ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๑

            พ.ศ. ๒๕๔๓ นายอเนก  ศรีมังคละ ได้ครบเกษียณอายุราชการ ทำให้ตำแหน่งว่างลง

            พ.ศ. ๒๕๔๓ นายเสถียร  มาลา ได้รับคำสั่งที่ ๓๘๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๔๓ ให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัว

              พ.ศ. ๒๕๔๘ นายวุฒิศักดิ์  หมื่นหน้า ได้รับแต่งตั้งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

              พ.ศ. ๒๕๕๑ นายวุฒิศักดิ์  หมื่นหน้า ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ และให้นายประณต  โปตะวัฒน์   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว              แทนนายวุฒิศักดิ์  หมื่นหน้า    ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒  ที่ ๕๐๒/๒๕๕๑ ลงวันที่   ๓๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๑  จนถึง พ.ศ ๒๕๕๗

            พ.ศ. ๒๕๕๘ นายนิรันดร  พรเพ็ง ได้รับคำสั่งย้ายจากโรงเรียนสมาคมกีฬาๆ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว และลาออกในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  

            พ.ศ. ๒๕๕๘  นางอรุณี  ถนัดค้า  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘

            พ.ศ. ๒๕๕๙  นายสิทธิพงษ์ พงษ์สุวรรณ ได้รับแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

            พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  นายสิทธิพงษ์ พงษ์สุวรรณ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  และให้นายไพ  เวียงอินทร์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว แทนนายสิทธิพงษ์ พงษ์สุวรรณ ตามคำสั่งสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

            พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน นายวุฒิไกร  ดีวาสนา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:31:06 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: อีเมล์: Bannongbua.primaryschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิไลภรณ์ โนชราช โทรศัพท์: 0973610277 อีเมล์: wilaiporrn.bungkee89@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]