ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านพร้าว

 

 

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านพร้าว    ตำบลบ้านพร้าว   อำเภอเมืองหนองบัวลำภู   จังหวัดหนองบัวลำภู ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสระธาตุบ้านพร้าว เป็นสถานที่เรียน เปิดทำการ

ปีแรกมีครู   2 คน   คือ  นายสิงห์ บุตรกูล    เป็นครูใหญ่  และมีนายเภา     จันทร์ชมภู   เป็นครูผู้สอน มีนักเรียนทั้งสิ้น 71 คน    เป็นนักเรียนชาย  34  คน นักเรียนหญิง  37  คน ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1- ป.4 โดยมีเขตบริการ   4  หมู่บ้าน  คือ บ้านพร้าว บ้านหัน บ้านป่าคา และบ้านโคกม่วย

                หลายปีต่อมา คณะครูและชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันจับจองที่ดินบริเวณทิศเหนือของบ้านพร้าว จำนวนเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในปี พ.ศ. 2487 เมื่ออาคารเรียนเสร็จเรียบร้อย จึงได้ย้ายมาเรียน ซึ่งที่ดินดังกล่าวคือสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

                ในปี พ.ศ. 2490 คณะครูและชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนแบบ ป.3 พิเศษ ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง โดยยกร่างวางโครงมุงหลังคาด้วยสังกะสี ปูพื้นด้วยไม้เนื้อแข็ง แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จ เนื่องจากขาดงบประมาณดำเนินการต่อ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2498 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคาร โดยได้ตีไม้เพดานกั้นฝาผนังห้อง พร้อมติดประตูหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยและได้ใช้เป็นสถานที่เรียนเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. 2530 ทางราชการได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารหลังนี้เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก และเนื่องจากจำนวนนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อาคารเรียนไม่เพียงพอ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2513   จึงได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร โดยสร้างด้วย

ไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยสังกะสี พื้นดิน สำหรับใช้เป็นที่เรียน ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ ต่อมาสภาตำบลบ้านพร้าวได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับเทพื้นคอนกรีต จนเสร็จเรียบร้อยและใช้จัดกิจกรรมเรื่อยมา

ปีการศึกษา 2518 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จึงได้เปิดสอนชั้น    ป.1 – ป.5 และได้มีนักเรียนจากหมู่บ้านอื่น ๆ มาเข้าเรียนชั้น ป.5 มาก ทำให้สถานที่เรียนไม่เพียงพอ จึงขอความร่วมมือจากชาวบ้านและศิษย์เก่าจัดผ้าป่าสามัคคีในปี พ.ศ. 2530 ต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราวจนเสร็จเรียบร้อยและใช้เป็นที่เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องสหกรณ์ของโรงเรียน 1 ห้อง

ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2519 ได้เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.6

ปี พ.ศ. 2520 เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.7 และปีการศึกษา 2521 ได้ยกเลิกชั้น ป.7

ปี พ.ศ. 2521 เป็นปีงบประมาณ 2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. ขนาด 3 ห้องเรียนพร้อมงบประมาณต่อเติม

ชั้นล่าง รวมเป็น 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2528 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้น ป.6

ปีงบประมาณ 2536 ได้รับอนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 10 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2538 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 และชั้น ป.1 – ป.6 และชั้นเด็กเล็กด้วย

ปีการศึกษา 2538 ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป จัดผ้าป่าสามัคคีก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้าทิศตะวันออก พร้อมจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนในปี พ.ศ. 2539 แล้วเสร็จเรียบร้อยเดือนพฤษภาคม 2539 ได้รั้วยาว 110 เมตร และปี 2539 ได้รับงบประมาณจากทางราชการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันจำนวนเงิน 79,700 บาท

ปีการศึกษา 2539 – 2540 เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ และชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้น ป.6

ปีการศึกษา 2540 ได้รับคัดเลือกจากทางราชการเป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

 3 ห้อง คือห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 20 ที่นั่ง และห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง

ปีการศึกษา    2550   โรงเรียนบ้านพร้าวได้จัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นห้องเรียนสาขาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียง  มีนักเรียนชาย   9  คน  นักเรียนหญิง     9  คน  รวม  18  คน     

เมื่อวันที่  20   กุมภาพันธ์   2551    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  เขต  1  โดยประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  เขต  1  เรื่อง  การขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(ช่วงชั้นที่  3) ของโรงเรียนบ้านพร้าว   โดยจัดขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา  2551  เป็นต้นมา

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพร้าวมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  ในปีการศึกษา  2555 จำนวน 16  คน  พนักงานราชการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน พี่เลี้ยงเด็ก 1 คน    ครูธุรการ 1 คน  นักการภารโรง   1     คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น  จำนวน  21  คน

          ในปีการศึกษา   2556   โรงเรียนบ้านพร้าวได้จัดการศึกษาเป็น   3   ระดับ  คือ

            1.  ระดับการศึกษาปฐมวัย   ( ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  –  2 )

            2.  ระดับประถมศึกษา    (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  - 6 )

            3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 )

 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านพร้าวมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้

1.  นายสิงห์  บุตรกูล  ตำแหน่งครูใหญ่                 ตั้งแต่ พ.ศ. 2576 – 2477  ดำรงตำแหน่ง   1 ปี

2.  นายดาบบุญเรือง  วิลัยวงษ์  ตำแหน่งครูใหญ่       ตั้งแต่ พ.ศ. 2477-2485     ดำรงตำแหน่ง   8 ปี

3.  นายเหมือย  หลักคำ  ตำแหน่งครูใหญ่               ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 – 2513  ดำรงตำแหน่ง  28 ปี

4.  นายสัมฤทธิ์  มุขธระโกษา  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 – 2529  ดำรงตำแหน่ง  16 ปี

5.  นายอนุโรจน์  บุญผาจักร์      ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 – 2543   ดำรงตำแหน่ง  14 ปี

6.  นายถวิล  ผาอำนาจ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   ตั้งแต่วันที่  9 พฤษภาคม 2543  และตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม   2545 ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8  จนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-07 09:52:42 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพร้าว

นายเวียงชัย รัตนกิจ
นางทิพย์พัชรากร อึ้งเจริญไพศาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,984
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042001050 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นันท์นภัส ดุษฎี โทรศัพท์: 0918644359 อีเมล์: i_pookpui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]