• ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

  *********************

                โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  พ.ศ.2483 โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลเก่ากลอย 6 ( วัดบ้านโคก )” ใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านโคกเป็นสถานที่เล่าเรียน มี  นายทองมี แก้ววิโรจน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นายทองใบ  เอกอุ่น  เป็นครูประจำชั้น

                  วันที่  15 มิถุนายน  พ.ศ.2494  ได้ย้ายสถานที่เรียน จากวัดบ้านโคก  มาสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินของโรงเรียน (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ) และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลนาสี 2 บ้านโคก ”

                  วันที่ 5 พฤษภาคม  พ.ศ.2495 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ เป็น    “ โรงเรียนบ้านโคก ”

                  วันที่ 5 สิงหาคม  พ.ศ.2511 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ เป็น“ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ”  จนถึงปัจจุบัน

               โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย  มีพื้นที่   1   แปลง   จำนวน    23  ไร่  2  งาน  มีระยะทางห่างจากอำเภอสุวรรณคูหา 12  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู  55  กิโลเมตร และห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 2    40   กิโลเมตร  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย มีหมู่บ้านในเขตบริการ 5 หมู่บ้าน    ดังนี้

                  1. บ้านโคก 1                       หมู่ที่  1                  

                  2. บ้านทุ่งน้อย                    หมู่ที่  3                  

                  3. บ้านโคก 2                       หมู่ที่  10                                

                  4. บ้านโคกกลาง                 หมู่ที่  13

                  5. บ้านเพ็กทอง                  หมู่ที่  14              

                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย  ได้ดำเนินการจัดการศึกษา  2 ระดับ  ได้แก่  ระดับปฐมวัย

  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546  และระดับการศึกษาภาคบังคับ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

   

  *********************************


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-07 13:19:19 น.

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โทรศัพท์: 042005440 อีเมล์: bktn.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนัฐพล พลชา โทรศัพท์: 0933216235 อีเมล์: nuscap2008@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]