• คณะกรรมการนักเรียน
 •         คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

  1. เด็กหญิงพัณนิชา  พันพรม               นักเรียน ม.3/1          ประธานสภานักเรียน

  2. เด็กชายวัฒนา  เสนาคำ                   นักเรียน ม.3/1          รองระธานสภานักเรียน

  3. เด็กหญิงณัฐนิชา  เรืองวีรยุทธ          นักเรียน ม.3/1          รองระธานสภานักเรียน

  4. เด็กชายกิตติพัฒน์  หุ้มคินี               นักเรียน ม.3/3           กรรมการ

  5. เด็กหญิงจริยา  คำพู                         นักเรียน ม.3/2           กรรมการ

  6. เด็กหญิงอภิญญา  มีทา                    นักเรียน ม.3/2           กรรมการ

  7. เด็กหญิงดวงกมล  พลชา                 นักเรียน ม.3/3           กรรมการ

  8. เด็กหญิงยุวธิดา  มหามาตร              นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  9. เด็กหญิงมนัสพร  แก้วศรีลา             นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  10. เด็กหญิงสิริยากร  ดาสี                  นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  11. เด็กชายโสภณัฐ  ขันอ่อน               นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  12. เด็กชายวิทยา  เนมียะวงษ์              นักเรียน ม.3/2           กรรมการ

  13. เด็กหญิงนันนิภา ทุลนันตา             นักเรียน ม.3/2           กรรมการ        

  14. เด็กหญิงสุกานดา  เอกกัณหา         นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  15. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สารโภคา        นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  16. เด็กหญิงขวัญรวี   นาทา                นักเรียน ม.2/1           กรรมการ

  17. เด็กหญิงอรัญญา  แซงผุย              นักเรียน ม.2/1           กรรมการ

  18. เด็กชายธีระวัฒน์  ฮวดชัย              นักเรียน ม.3/2           กรรมการ        

  19. เด็กชายศุภณัฐ พลราช                  นักเรียน ม.3/2           กรรมการ        

  20. เด็กชายจักรพล   พรมสี                 นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  21. เด็กหญิงแพรวพรรณ   วรรณชัย      นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  22. เด็กหญิงกุลจิรา  ศาลางาม             นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  23. เด็กชายวรัญชิต  กุลเกล้า              นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  24. เด็กชายคามิน  จอมแพงศรี            นักเรียน ม.3/2           กรรมการ   

  25. เด็กหญิงมณีมาลา  ชิมโพธิ์คลัง      นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  26. เด็กหญิงอธิฐาน   กันยามา             นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  27. เด็กหญิงมาริสา   บุตรเตร               นักเรียน ม.3/1           กรรมการ

  28. เด็กชายดนุนัย  กิ่งแก้ว                   นักเรียน ม.3/3           กรรมการ

  30. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญพันธ์          นักเรียน ม.3/1          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-07 13:19:19 น.

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โทรศัพท์: 042005440 อีเมล์: bktn.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนัฐพล พลชา โทรศัพท์: 0933216235 อีเมล์: nuscap2008@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]