• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                   

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างสร้างสรรค์ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้

  3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  4. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

  5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  6. ครูมีความรู้ในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

  7. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-07 13:19:19 น.

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โทรศัพท์: 042005440 อีเมล์: bktn.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนัฐพล พลชา โทรศัพท์: 0933216235 อีเมล์: nuscap2008@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]