• OIT หนองบัวพิทยาคาร
 •  มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส

  O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
  O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
  O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 • social Network

 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (ย่อ: น.พ.,อังกฤษ: Nongbua Pittayakarn School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตบัวบาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันมีอายุกว่า 48 ปี

  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ที่มีเพียง 3 แห่งในจังหวัดเท่านั้นได้แก่ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

   

  ประวัติโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

   

  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่คุ้มศรีสง่าเมือง ถนนยุทธศาสตร์ อุดรธานี-เลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2514 รับสมัครนักเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ในปีแรก ๆ อาศัยเรียนที่โรงเรียนหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น อาคารถาวรหลังแรกของโรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อปี 2516 (ปัจจุบัน คือ อาคาร 3) เป็นอาคารแบบ 216 โดยในครั้งแรกนั้นมีเฉพาะส่วนกลางของอาคารจำนวน 8 ห้องเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ ครู-อาจารย์ 3 คน นักเรียน 90 คน ต่อมาภายหลังได้ต่อเติมเต็มรูปแบบและมีอาคารหลังอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา[2]

  ในปีการศึกษา 2518 กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งยุบและรวมโรงเรียนหนองบัวลำภู สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันเป็นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ทำให้เนื้อที่เพิ่มเป็น 59 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2518 มีครูอาจารย์ รวม 19 คน นักการภารโรง 2 คน โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมช รุ่นที่ 13 ในปี พ.ศ. 2519 และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2521 และปี 2535 ได้เข้าร่วม โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

  ก่อนการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เมื่อมีพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

  ในปัจจุบันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 81 ห้องเรียน เป็นนักเรียนประมาณ 3,200 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน ครูอาจารย์ประมาณ 200 คน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายเล็ก ขมิ้นเขียว โรงเรียนได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนลำดับที่ 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวัดจากผลการทดสอบระดับชาติโดยใช้ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเป็นมาตรฐาน [3]

  ข้อมูลทั่วไป

   

  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 17:15:14/15:15:13 รวม 89 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 218 คน [4] นักเรียน 3,437 คน [5] มีอาคารเรียนถาวร 6 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ดังต่อไปนี้

  • 1. โรงเรียนยอดนิยม ที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจ จึงต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  • 2. โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามกรอบกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดำเนินงานโดยเน้น “ห้องเรียนคุณภาพ” เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • 3. โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร ดังนี้
   • 3.1 หลักสูตรปกติ ประกอบด้วย
    • 1) หลักสูตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้น ม.1 - ม.6
   • 3.2 โครงการพิเศษ ประกอบด้วย
    • 1) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
    • 2) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
    • 3) โครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    • 4) โครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    • 5) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English Program : ICE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    • 6) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS) ต้องจัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality management System) ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)

  ปัจจุบัน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารและโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

  สถานที่ภายในโรงเรียน

   

  • อาคาร 1 -อาคารอำนวยการ
  • อาคาร 2 -ห้องวิชาการ -กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • อาคาร 3 -กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  • อาคาร 4 -กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • อาคาร 5 -กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • อาคาร 6 -กลุ่มสาระภาษาไทย -กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • อาคารคหกรรม
  • อาคารอุตสาหกรรม
  • อาคารเกษตรกรรม
  • อาคารหอประชุม
  • อาคารหอประชุมใหม่
  • สนามกีฬา
  • โรงอาหาร
  • โดม (ลานหน้าเสาธง)

   

  แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

   

  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English integrated study Classroom
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science Program) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science-Math Program-SM) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  รายนามผู้บริหาร

   

  ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
  1 นายสาลี ธรเสนา พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2515
  2 นายวีระพงษ์ ชีวะคำนวณ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2523
  3 นายฉลาด นิเทศ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2529
  4 นายณรงค์ ชาติภรต พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535
  5 นายสงบ ผลินยศ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2541
  6 นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
  7 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550
  8 นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
  9 นายสนิท วงศ์แสงตา พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
  10 นางวิลาวัณย์ พรหมโส พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
  11 ดร.เล็ก ขมิ้นเขียว พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

  แผนผังโรงเรียน

   

  IMGbuapit.jpg

  กิจกรรมโรงเรียน

  กีฬาสี บัวพิทย์เกมส์

   

  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ปีละ 2 วัน โดยแบ่งคณะสีทั้งหมด 6 คณะสีคือ

  โดยมีเป้าหมายคือ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างการแข็งแรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ซึ่งในปีปัจจุบันได้จัดเป็นครั้งที่ 48

  รูปภาพ อาคารและสถานที่ต่างๆในโรงเรียน

   

  เกียรติประวัติโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

   

  1. รางวัลคุณภาพระดับองค์กร (SCQA : School Quality Awards) 
   จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA : Office of the Basic Education Commission Quality Awards) 
   จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 
   จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
  4. โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2542 
   จาก กระทรวงศึกษาธิการ
  5. โรงเรียนรักษาศีล 5 
   จาก กระทรวงศึกษาธิการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-01 14:34:39 น.

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042312547-8, 042313261, 042312523 อีเมล์: buapit@buapit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อานุภาพ คำชนะ โทรศัพท์: 0909512326 อีเมล์: anuphap.khamchana@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]