• OIT หนองบัวพิทยาคาร
 •  มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส

  O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
  O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
  O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 • social Network

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   

  1. นายธนพงศ์ เศรษฐวิวรรธน์          ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                      ประธานกรรมการ

  2. นายกฤษณะ ศักดิ์สุรีย์มงคล         ผู้แทนผู้ปกครอง                           กรรมการ        

  3. นายจรัญ เฉิดฉาย                         ผู้แทนครู                                      กรรมการ        

  4. นายอุทัย อินทร์บุ                          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ        

  5. นายอุดร แก่งมงคล                      ผู้แทนองค์กรศาสนา                      กรรมการ

  6. นายมนูญ ขนันทอง                      ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

  7. นายพินิจ บุตรกัณหา                    ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ        

  8. นายสุเทพ พรมลา                         ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

  9. นายถวิล บุตรรัตนะ                       ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

  10. นายศุภชัย เรืองเพ็ญ                   ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

  11. นายธวัชชัย สมชารี                     ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

  12. นายประเวศ จันทร์ชมพู               ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

  13. พระวุฒิสาร โสภณ                       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                      กรรมการ 

  14. นางสาวน้ำฝน ศรียางบุตร            ผู้แทนศิษย์เก่า                              กรรมการ

  15. นายเล็ก ขมิ้นเขียว                       ผู้อำนวยการสถานศึกษา               กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-01 14:34:39 น.

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042312547-8, 042313261, 042312523 อีเมล์: buapit@buapit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อานุภาพ คำชนะ โทรศัพท์: 0909512326 อีเมล์: anuphap.khamchana@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]