• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 

  1. ปีที่จัดตั้งโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

  กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอศรีบุญเรืองขึ้น   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร” สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มเปิดรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 ในปีแรกเปิดทำการสอน  2 ห้องเรียน  มีนักเรียนมาสมัคร จำนวน 161 คน โรงเรียนรับไว้ 90  คน  และต่อมาย้ายเข้ามาอีก 2 คน  รวมเป็น 93 คน  ยืมครูผู้สอนและผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 6 คน  มีนายเดช เสนบัว รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และได้ยืมอาคารเรียนจากโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาเป็นที่เรียน ต่อมาจังหวัดได้บรรจุแต่งตั้ง นายสำเริง  โยธาวิจิตร มาดำรงตำแหน่งอีกเป็นคนที่สอง และเมื่อปลายเดือนเมษายน 2518 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายรังสฤษฏ์  ศรีวิชัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  2.  เหตุผลที่จัดตั้งโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

  นับย้อนหลังเป็นเวลากว่า 36 ปี นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่ของอำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษา  สาเหตุประการหนึ่งมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นตั้งอยู่ไกล ไม่สะดวกต่อการเดินทาง จนถึงเมื่อปีพุทธศักราช 2512 ได้มีการวางแผนเพื่อที่จะดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอศรีบุญเรืองขึ้น แต่ทว่าโครงการนี้ต้องหยุดชะงักไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งปีพุทธศักราช  2516 ทางอำเภอจึงได้นำข้อมูลต่างๆ  เสนอกรมสามัญศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พิจารณาอนุมัติกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติ

  3.  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอดีต

       เดือนมิถุนายน 2519 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายณรงค์ ชาติภรต ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายรังสฤษฏ์  ศรีวิชัย ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
  เดือนตุลาคม  2529  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางยุพิน  สุวรรณเสนีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง  กรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  แทนนายณรงค์  ชาติภรต ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู (อุดรธานี)  ในขณะนั้นโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้ขยายชั้นเรียนและรับนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาทำให้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
  เดือนธันวาคม 2530 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายประจวบ ม่วงใจเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  จังหวัดกาฬสินธุ์  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารแทน  นางยุพิน  สุวรรณเสนีย์  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิ์กษัตรีย์  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
  ในปี  2531  นับเป็นปีทองของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  ที่คณาจารย์   นักเรียน  นักการ-ภารโรงและยามรักษาการณ์  ทุกคนปลื้มปิติยินดีในความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของโรงเรียน
  ปลายปี 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายอิสระ แพนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชา-สรรค์  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายประจวบ  ม่วงใจเพชร  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ในปีนี้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน  ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผลให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในทุกๆ ด้าน
  ในปีการศึกษา  2536  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  โดยการนำของผู้อำนวยการอิสระ  แพนศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้าหมวด หัวหน้างาน ตลอดจนคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันเปิดโรงเรียนมัธยมสาขาขึ้นแห่งแรกที่ตำบลนากอก และมัธยมสาขากุดสะเทียน  ที่ตำบลกุดสะเทียน ในปี  2537
  และในปี 2537 ท่านผู้อำนวยการอิสระ  แพนศรี  ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี  2537 (1 ใน 129 คน ทั่วประเทศ) ได้รับโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ นายอำนวย  วีรวรรณ   รองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งจัดโดยภาคเอกชนหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและการเมือง และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  ยังได้รับโล่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น  จากกระทรวงศึกษาธิการ
  ในปีการศึกษา  2538  โรงเรียนติดอันดับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ใน 10 ของประเทศ  และได้รับเกียรติบัตรจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร    จนมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคมศึกษา  และวิชาพลานามัย
  ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  สาขานากอกได้เป็นเอกเทศ  ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  ได้รับโล่รางวัลดีเด่นเสมาประชาธิปไตย   จากกระทรวงศึกษาธิการ  และโล่รางวัลดีเด่นการจัดการเรียนการสอนด้านภูมิปัญญาท้อง
  ในปีการศึกษา 2540 บุคลากรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการตัวอย่าง ระดับ 3 จากกระทรวงศึกษาธิการ
  ในปีการศึกษา  2541  บุคลากรได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  ในตำแหน่งอาจารย์  3  จำนวน  2  ท่าน   นอกจากนี้  บุคลากรยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่น ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อนงามจิตต์ บุรฉัตร  และนักเรียนยังได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย
  ในปีการศึกษา 2543 ผู้บริหารได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9  และอาจารย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนจริยธรรมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 ของกรมศาสนา  นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ระดับประเทศ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่น   และครูที่ปรึกษาดีเด่นจากกรมสามัญศึกษา ครูแม่แบบในระดับเขตการศึกษา 6 คน ครูเกียรติยศ 5 คน ครูต้นแบบ 9 คน ครูแกนนำ 26 คน ครูที่ปรึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา 14 คน และนักเรียนยังได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย
  ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนเป็นแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  และเป็นโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา  ผ่านการประเมินครูต้นแบบ 9 คน และครูแกนนำ 29 คน จากกรมสามัญศึกษา
  ปลายปี 2545 กรมสามัญศึกษา   ได้แต่งตั้ง  นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน  นายอิสระ แพนศรี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับโล่ดีเด่นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด จากกรมสามัญศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการประเมินผ่านครูเกียรติยศ 4 คน  ครูต้นแบบ 33  คน  ครูแกนนำ  6  คน
  และในปีการศึกษา 2547  โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ       จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมปลอดบุหรี่ดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเกียรติบัตรจัดกิจกรรมประดับธงดีเด่น    จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดชมรม To Be Number One  ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น  จากกระทรวงศึกษาธิการ  และโรงเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันจรวดกรวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ได้อันดับที่ 5 ของประเทศ ประเภทแม่นยำ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  ในปีการศึกษา  2548  โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ต่อเนื่องดีเด่นระดับจังหวัด  ได้รับการประเมินผ่านครูปฏิรูปการเรียนรู้    3  คน  และนักเรียนยังได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 1 ผ่านการพิจารณารับโล่รางวัลครูคุณภาพ  จำนวน 11  คน  ผู้บริหาร  1  คน  ดำเนินการโดยหนังสือพิมพ์แกนกลาง  และผ่านการพิจารณารับโล่รางวัล    ครูมืออาชีพ จาก Teacher  Of  Model  Magazine  จำนวน 10  คน  ผู้บริหาร  2  คน
  ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ   รองชนะเลิศระดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ในงานพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  ผ่านเกณฑ์การประเมินผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหาร  4  คน  ผ่านเกณฑ์การประเมินครูต้นแบบ  ครู  14  คน ครูเกียรติยศ ครู 2 คน และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ จำนวน 30  รางวัล
  และจากความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  ร่วมกันเสียสละกำลังทรัพย์ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  โรงเรียนจึงมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน  โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  สะอาด  สวยงาม  การบูรณาการการเรียนรู้  และที่สำคัญนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติดี  โรงเรียนจึงประสบความสำเร็จผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ  1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝัน
  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2549     ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวฟ้า-ขาว  และชุมชนอำเภอศรีบุญเรืองเป็นอย่างยิ่ง  ปลายปี  2550  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายวีระ  พรหมภักดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน   นายประสิทธิ์  ศรีเชียงสา  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร        อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู
  พ.ศ. 2550  และปี  พ.ศ. 2551  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประกวดชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดชมรม      TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี ปี พ.ศ. 2550  และปี พ.ศ. 2551
  และในปี พ.ศ. 2551  นี้ พวกเราชาวฟ้า-ขาว  ชาวอำเภอศรีบุญเรือง  และชาวจังหวัดหนองบัวลำภูก็มีความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งอีกครั้ง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดชมรม  TO  BE  NUMBER  ONE  ในสถานศึกษา  ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี
  พ.ศ. 2552  ได้รับประทานเกียรติบัตร  ตัวแทนการประกวดชมรม  TO  BE  NUMBER  ONE  ในสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี  2552  รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
  ปลายปี  2552  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ได้แต่งตั้ง นายธวัช  มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช  อำเภอนาวัง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน  นายวีระ  พรหมภักดีซึ่งเกษียณอายุราชการ
  ปี  พ.ศ.  2553  ได้รับประทานเกียรติบัตร  ตัวแทนการประกวดชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  ในสถานศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี 2553  รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 นอกจากนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษวิทยาศาสตร์  หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพ  และได้รับการคัดเลือกเป็น  1  ใน  500  โรงเรียน  ที่ใช้หลักสูตร  WORLD-CLASS  STANDARD  SCHOOL
  ปลายปี  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ได้แต่งตั้ง นางวิลาวัณย์  พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช  อำเภอนาวัง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน  นายธวัช  มูลเมือง  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
  ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับประทานเกียรติบัตรกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน การประกวดชมรม  TO  BE  NUMBER  ONE  ในสถานศึกษา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ใน เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  ได้รับประทานเกียรติบัตร  กลุ่มมาตรฐานต้นแบบระดับทอง การประกวดชมรม   TO  BE  NUMBER  ONE  ในสถานศึกษา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคณะครูผ่านการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน  3  คน  ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง  39  รายการ และนักเรียนได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศที่เมืองทองธานี 3  รายการ คือ โครงงานสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ได้ระดับเหรียญเงิน  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เหรียญทองแดง
  ต้นปี  2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ได้แต่งตั้ง นายเล็ก  ขมิ้นเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช  อำเภอนาวัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นางวิลาวัณย์  พรหมโส ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร                            ต้นปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ได้แต่งตั้ง นายจิระศักดิ์  ชัยชนะทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารแทน  นายเล็ก  ขมิ้นเขียว  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 18:53:51 น.

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042354079 อีเมล์: school@srw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ประภัสสร วงวิระขันธ์ โทรศัพท์: 0902427731 อีเมล์: wongwirakhun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]