• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Download
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Download
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Download

   

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 Download
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Download
  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 Download
  พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 Download
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Download
       
       

  ที่มา : http://www.onec.go.th

   

  พระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

  พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543 Download
       

  ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549 Download
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
       

  ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ

  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547 Download

  ที่มา : http://www.onec.go.th/

   

  มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  - Click -


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 18:53:51 น.

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042354079 อีเมล์: school@srw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ประภัสสร วงวิระขันธ์ โทรศัพท์: 0902427731 อีเมล์: wongwirakhun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]