โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
การจัดซื้อจัดจ้าง

ประวัติโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

 

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  (เลย -หนองบัวลำภู)ตั้งอยู่เลขที่ 433 หมู่ 4 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.1 - ม.6 )  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 100  ไร่ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2518  โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกุดผึ้ง ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี (อดีต)  โดยมีนายสมิท  จันทยุทธ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาทางราชการย้ายกิ่งอำเภอสุวรรณคูหามาตั้งที่ บ้านหนองกุง ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนได้ย้ายจากบ้านกุดผึ้ง มาอยู่ที่โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ถึงปัจจุบัน    รูปแบบการบริหารโรงเรียน เป็นโรงเรียนสหศึกษา นักเรียนเดินทางเช้าไป เย็นกลับ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอนุปริญญาิ(วิทยาลัยชุมชน หน่วยจัดโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  จังหวัดหนองบัวลำภู ) เปิดสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการศึกษาปฐมวัย ตามความต้องการของท้องถิ่น เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

     ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ได้รับรองให้เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 2  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ภาพรวมอยู่ในระดับดี นั่นคือ โรงเรียนได้บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อมได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม  หมายเลขโทรศัพท์ 042-372068 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-04-19 19:04:39 น.

นางนิรามัย พลสนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

นายนิติวัฒน์ ไชยพา
นายนพฉัตร ปาประลิต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,454
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042372068 อีเมล์: suwanpit.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นพฉัตร ปาประลิต โทรศัพท์: 0905926989 อีเมล์: noptpachat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]