• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักษ์ความเป็นไทย

  2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

  3. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

   

  เป้าประสงค์

   

  1. ผู้เรียนมีความรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม นำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตนเอง

  2. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

  3. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-27 10:37:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอดุลย์ สงวนศิลป์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปิยนุช แสนอามาตย์

 • นายธีรภัทร แสนอามาตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,748
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-315876 อีเมล์: mafaiwit@mafaiwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กชพร พาลีวัน โทรศัพท์: 0828913575 อีเมล์: sesao19
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]