โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ ( Missions)

                บริหารจัดการทรัพยากรด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค อย่างมีคุณภาพ

  กลยุทธ์การบริหารจัดการ

                  ๑.  พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนแห่งอนาคต

  ๒.  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

  ๓.  เสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร

  ๔. สร้างโอกาศและความเสมอภาคอย่างทั้วถึง

  ๕.  สถานศึกษาสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ๖.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

   

  เป้าประสงค์

                  สร้างโอกาสและคุณภาพ

   

                

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-08 09:40:53 น.

โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042315423 อีเมล์: phusarngyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาทิตย์ ทองโชติ โทรศัพท์: 0951578450 อีเมล์: athongcho@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]