โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •       พันธกิจ ( Missions)

   

  ๑.  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนและชุมชน

  ๒.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

  ๓.  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๔.  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๕.  พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษานอกสถานศึกษา และปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

  ๖.  พัฒนาคุณภาพชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  ๗.  สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

  เป้าประสงค์

  ๑.      นักเรียน มีคุณธรรม มีความสำนึกในความเป็นไทยและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.    อัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

  ๓.     โรงเรียนมีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๔.     โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายใน และผ่านเกณฑ์      การประเมินการรับรองมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป

  ๕.     โรงเรียนมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาหลากหลาย และมีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการศึกษา

  ๖.      ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  ๗.     โรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมและส่งเสริมการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-29 17:29:05 น.

โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042005622 อีเมล์: phusarngyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาทิตย์ ทองโชติ โทรศัพท์: 0951578450 อีเมล์: athongcho@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]