โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนนาวังศึกษาวิชตั้งอยู่  เลขที่ 55 หมู่ที่ 13             ถนนอุดร-เลย  ตำบลนาเหล่า  อำเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลำภู    เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  กระทรวงศึกษาธิการ ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัด  42 กิโลเมตร มีพื้นที่ 63 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้าง 14 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจะลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินลูกรังปนดินเหนียว ทำให้เป็นปัญหาด้านการเพาะปลูก การปรับสภาพพื้นที่ และการกักเก็บน้ำเป็นอย่างมาก      

                         โรงเรียนนาวังศึกษาวิช  เดิมชื่อ  “โรงเรียนนากลางศึกษาวิช”  จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2521 เปิดทำการสอนครั้งแรก   เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2521  มีนักเรียนจำนวน 120 คน ได้รับการจัดสรรอัตราครู 4 คน มี นายพีรพล  ศรีเหล่า  เป็นครูใหญ่  

                          ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                 เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2537 โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนนาวังศึกษาวิช” ตามชื่อกิ่งอำเภอในสมัยนั้น

                      ปีการศึกษา 2546   กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

                    ปีการศึกษา 2547  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผ่านในระดับดี 12 มาตรฐาน  ระดับพอใช้ 1 มาตรฐาน ระดับปรับปรุง 1 มาตรฐาน

                    ปีการศึกษา 2549 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2   จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    ผ่านในระดับดีมากทั้ง 14 มาตรฐาน  และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

                  ปีการศึกษา 2550 เป็นโรงเรียนรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา ประเภทที่ 1

  (โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง) และผ่านการประเมินให้เป็นโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  

                ในปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียน 1,279 คน ข้าราชการครูจำนวน  62 คน  พนักงานราชการจำนวน 14  ครูอัตราจ้างจำนวน 2  คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน พนักงานบริการ 3  คน พนักงานทำความสะอาด 1  คน    

    ปีการศึกษา 2555 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ  3   จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    ผ่านในระดับดีมากทั้ง 14 มาตรฐาน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 09:29:14 น.

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042 - 004090-2 อีเมล์: nawangsuksawich@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนวรรณ ศรีเสน โทรศัพท์: 0885505350 อีเมล์: thatsanawanb@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]