โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสมัย  คำสวัสดิ์                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ประธานกรรมการ
  2. นายคณิต เกลียวทอง                        ผู้แทนผู้ปกครอง                                     กรรมการ
  3. นางสุวรรณา พันธุระ                          ผู้แทนครู                                               กรรมการ
  4. นายบุญทัน  สารีแก้ว                         ผู้แทนองค์กรชุมชน                                 กรรมการ
  5. นางกัญจน์กมล  บัวนวล                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             กรรมการ
  6. จ.ส.อ.โยธิน  ต้อนทอง                      ผู้แทนศิษย์เก่า                                        กรรมการ
  7. พระครูธีรธรรมโมภาส                        ผู้แทนองค์กรศาสนา                                กรรมการ
  8. นายทองดี พลใจ                              ผู้แทนองค์กรศาสนา                                กรรมการ
  9. นายณรงค์  ไวนวัฒน์                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ
  10. นายเกรียงไกร  ทางวงษ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ
  11. นางนิรมล  ทางวงษ์                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ
  12. นายปัญญา ขุนทายก                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ
  13. นายไสว  สาริยา                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ
  14. นายสุรกิต เพ็งสา                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ
  15. นายจำเนียร มัตกิต                       ผู้อำนวยการโรงเรียน                                   กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 09:29:14 น.

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042 - 004090-2 อีเมล์: nawangsuksawich@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนวรรณ ศรีเสน โทรศัพท์: 0885505350 อีเมล์: thatsanawanb@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]