โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •         พันธกิจ 

            1.  จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            2.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน

            3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

            4.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ของโรงเรียน

            5.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

        เป้าประสงค์      

            1.  นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

            2.  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน

            3.  โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            4.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

            5.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  ร่มรื่น  น่าอยู่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:25:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิสิต สายโยค
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทัตทยา ศรีอาสนา

 • นายบุญมี สังกะคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,610
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043472100 อีเมล์: dondang.donnoy@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริษา ซาซุม โทรศัพท์: 0896210661 อีเมล์: sirisa74@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]