โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ครอบคลุมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

       และสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์

  2.  จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่หลากหลาย

  3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  4.  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:25:53 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043261323 อีเมล์: obeckk1049@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุคนธ์ รบไพรินทร์ โทรศัพท์: 0817392266 อีเมล์: kondeeee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]