โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)   

            พันธกิจข้อที่  ๑  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
                                 ขั้นพื้นฐาน

            พันธกิจข้อที่  ๒  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษา ฝึกอบรม  พัฒนาความรู้  พัฒนาตนเอง
                                 อย่างสม่ำเสมอ          

            พันธกิจข้อที่  ๓  ประสาน ส่งเสริม ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงาน
                                 องค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา                       

            พันธกิจข้อที่  ๔  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                         

            พันธกิจข้อที่  ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจการศึกษาให้มี
                                 ประสิทธิภาพ ครบทั้ง ๔ ด้าน
            พันธกิจข้อที่  ๖  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบมีประสิทธิภาพ

  เป้าประสงค์ (Goal)

            ๑. ผู้เรียนในโรงเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
            ๓. ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
                สถานศึกษาอย่างเหมาะสม

            ๔. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
                ขั้นพื้นฐาน

            ๕. โรงเรียนมีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

                ครบทั้ง ๔ ด้าน       

              ๖. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. รอบสาม                               


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-17 15:12:36 น.

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043255448 อีเมล์: bandangyaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิชัย คำมี โทรศัพท์: 0947682559 อีเมล์: dangyaischool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]