โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

            ภายในปี ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฏร์คุรุวิทยาคาร)  จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างชื่อเสียงด้านศิลปะ กีฬา  ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีมารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์  

  ยิ้มไหว้ ทักทายเด่น เน้นศิลปะ

  ปรัชญาของโรงเรียน
                 
            ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำประชาธิปไตย  ใฝ่พัฒนา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-17 15:12:36 น.

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043255448 อีเมล์: bandangyaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิชัย คำมี โทรศัพท์: 0947682559 อีเมล์: dangyaischool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]