โรงเรียนบ้านโนนข่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านโนนข่า  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๒  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๙๕  ใช้ศาลาวัดบ้านโนนข่าเป็นอาคารเรียน  มีนักเรียนจากบ้านโนนข่า  บ้านหูลิง  บ้านวังแสง  และบ้านห้วยไผ่มาเรียนร่วมกัน  โดยมีนายโชค  พวกเมืองพล  เป็นครูใหญ่

  พ.ศ. ๒๔๗๘  ย้ายไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านหูลิง  และตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านแท่น

  พ.ศ. ๒๔๙๐  ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่บ้านโนนข่า  เปิดทำการสอนชั้น ป.๑-๔  มีนายทอง  พลพิลา  ทำการสอนคนเดียวและต่อว่าได้โอนนักเรียนชั้น ป.๓-๔  จากบ้านหูลิงมาเรียนด้วย

  วันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๔๙๕  โดยได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านโนนข่า  มีเนื้อที่  ๑๗ ไร่  ๑  งาน  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนข่า  คณะครูและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการมาสมทบจำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  เป็นอาคารแบบ ป.๑  ฉ  มี  ๓  ห้องเรียน  มีนายทอง  พลพิลา  เป็นครูใหญ่

  พ.ศ. ๒๕๑๓  คณะครูและชาวบ้านโนนข่าได้ร่วมกันต่อเติมอาคารเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ป. ปลาย(ป.๕-๗)

  วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๔  เปิดทำการสอนชั้น ป. ๕  มีครูทำการสอน  ๕  คน

  พ.ศ. ๒๕๑๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  ชั้นเดียว  ๕  ห้องเรียน  จำนวน  ๒๓๐,๐๐๐  บาท (สองแสนสามหมื่นบาท)

  พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑  หลัง  แบบองค์การ  ๒  ห้องนอน  ๑  ห้องครัว  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ฉ   มี  ๓ ห้องเรียน  คณะครูและชาวบ้านร่วมกันบริจาคสมทบ จำนวน  ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) มีครูผู้สอน

  ๑๒  คน

  พ.ศ.  ๒๕๓๒  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสมัย  สะกิจ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  แทน  นายภิรมย์  กองคำ  ที่ถึงแก่กรรม  ตามคำสั่ง  สปจ. ขอนแก่น  ที่ ๓๗๗/๒๕  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖

  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๖  ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ๓๑  คน

  พ.ศ.  ๒๕๓๗  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จบการศึกษารุ่นแรก  จำนวน  ๒๙  คน

  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. ๑๐๕ / ๒๙  มี  ๒  ชั้น  ๔  ห้องเรียน  งบประมาณก่อสร้าง  ๑,๕๓๔,๕๕๐  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้เดินระบบประปาภายในโรงเรียน  จากระบบประปาหมู่บ้าน  เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในโรงเรียน

  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ก่อสร้างรั้วคอนกรีตหน้าโรงเรียน  โดยได้รับงบประมาณจากศิษย์เก่า  จัดทำผ้าป่าการศึกษา  ได้เงิน  ๒๕๗,๖๐๐  บาท  (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  และโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:31:55 น.

โรงเรียนบ้านโนนข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043214204 อีเมล์: bannonkha.10@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัวทอง ทองรักษ์ โทรศัพท์: 0818722913 อีเมล์: bannonkha.10@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]