โรงเรียนบ้านโนนข่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • โรงเรียนบ้านโนนข่า  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตอาสา บุคลากรมีคุณภาพได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูเต็มตามศักยภาพ    เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และบริหารจัดการโดยเน้นให้ชุมชนและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:31:55 น.

โรงเรียนบ้านโนนข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043214204 อีเมล์: bannonkha.10@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัวทอง ทองรักษ์ โทรศัพท์: 0818722913 อีเมล์: bannonkha.10@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]