• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

  ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม

  ๒.  พัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการประกันคุณภาพ การศึกษา

  ๓.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และเสริมสร้างสุขภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

  ๔.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-27 13:28:01 น.

โรงเรียนบ้านไชยสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พรพิมล ยาปิ่น โทรศัพท์: 0892774870 อีเมล์: maewmiew1976@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]