• แนะนำโรงเรียน
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนน้ำพอง  (STRATEGY)

            พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะ รู้จักใช้เทคโนโลยี และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดระบบริหารการจัดการ

  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

   

  เป้าหมายโรงเรียนน้ำพอง  (GOALS)

            1.  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนน้ำพองทุกข้อ

            2.  ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

            3.  นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 มีผลการประเมิน NT, O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 4ของปีที่ผ่านมา

            4.  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี

            5.  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 20  ชั่วโมง

            6.  ร้อยละ 80  ของครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

            7.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-07 11:51:53 น.

โรงเรียนน้ำพอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โทรศัพท์: 043431425 อีเมล์: kerati.nori@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจันทร์สุดา จังหาญ โทรศัพท์: 0628936998 อีเมล์: dr.best19@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]