• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

   

  1.             พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม

  2.             พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา

  3.             ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

  4.             ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบ-ธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   

  เป้าประสงค์  (Objective)

   

                “นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข”

   

  เป้าประสงค์ย่อย

  1.             นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและด้านจริยธรรม ได้มาตรฐานการศึกษา

  2.             ครู–ผู้บริหาร มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.             สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษา มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

  4.             สถานศึกษาบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

   

   

         

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: cheepanuson@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวิทย์ ทิพฤๅตรี โทรศัพท์: 0833530707 อีเมล์: ptip2009@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]