โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ตาบลภูเวียง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40150 โทรศัพท์ 0-4329-1212

  โทรสาร 0-4329-222 website: http://www.apuwiang.org เดิมชื่อ โรงเรียนภูเวียง ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นจากกระทรวงศึกษาธิการ ตาม

  หนังสือที่ ศธ.5947/2497 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2497 ในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2518 โอนมาสังกัดองค์การ

  บริหารส่วนจังหวัด และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนภูเวียงเป็นโรงเรียนชุมชนภูเวียง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2522 ปี พ.ศ.2523 โอนมาสังกัดสานัก

  งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชุมชนภูเวียงเป็นโรงเรียนอนุบาลภูเวียง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2544

  โรงเรียนอนุบาลภูเวียงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลภูเวียง ประชากรเป็นเชื้อชาติไทย

  สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม มีประเพณีที่สาคัญคือ ประเพณีบุญมหาชาติ ซึ่งจัดประมาณ

  กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043291212 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุชา เพียชามาตย์ โทรศัพท์: 0812639159 อีเมล์: anuccmander@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]