โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  •                 1.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

                    2.  ปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนด้านคุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                    3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ

                    4.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043291212 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุชา เพียชามาตย์ โทรศัพท์: 0812639159 อีเมล์: anuccmander@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]