โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.จัดระบบการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถและมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์

  3.ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียน ให้มีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

  4. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

          เป้าประสงค์

                          1.  นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียม  ทั่วถึงและ

                               ตรงตามศักยภาพ

                          2.บุคลากรในสังกัดทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ

                             หน้าที่ได้ตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

                            3.  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยตนเอง  และ

                                รักษาสิ่งแวดล้อม

                         4.  นักเรียนทุกคนมีความรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง  โดยเน้นภาษาไทย  คณิตศาสตร์

                                 อังกฤษ  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์

              5.โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในชุมชน   

                   ที่หลากหลาย  เพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้กับเด็กนักเรียน

                              6. โรงเรียนมีบริเวณที่สะอาด  ร่มรื่นสวยงาม  น่าอยู่น่าเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ 

                           7.  โรงเรียน จัดระบบการประกันคุณภาพภายในได้ตามมาตรฐานการศึกษา  โดยได้รับความ

                                 ร่วมมือ  จากทุกฝ่าย  ทั้งครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ร่วมกันพัฒนาจัดการศึกษาอย่าง

                                 มี  คุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:31:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 0801831283 อีเมล์: wanachai2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนพงษ์ คาดสนิท โทรศัพท์: 0872345997 อีเมล์: tanapongkadsanit@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]