โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •      พันธกิจ (Mission)

  ๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ๓. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ให้กล้าแสดงออกในแนวทางสร้างสรรค์

  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง

  ๕. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้

  ๖. ส่งเสริมให้ชุมชน วัด องค์กรเอกชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            ๒.๓.๓ เป้าประสงค์ (Goals)

  ๑. โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงม 

      ใช้ในการจัดการศึกษา

  ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ๓. ผู้เรียน ครูและบุคลากร  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๔. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

  ๕. โรงเรียนมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หลากหลายและยั่งยืน

            กลยุทธ์ (Strategies)    

  ๑. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร

  ๓. สร้างโอกาสและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๕. พัฒนาการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 22:08:06 น.

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043210284 อีเมล์: nongtakaipittaya_55@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตน์ติพร วารีย์ โทรศัพท์: 0654982251 อีเมล์: rattiphorn29@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]