โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • วิสัยทัศน์

            ภายในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ผู้เรียนและบุคลากร มีคุณภาพ คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยีและวิทยาการ บริหารแบบร่วมพัฒนา

   

  พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  3. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ให้กล้าแสดงออกในแนวทางสร้างสรรค์

  4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง

  5. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้

  6. ส่งเสริมให้ชุมชน วัด องค์กรเอกชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าหมาย (Goals)

  1. โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  3. ผู้เรียน ครูและบุคลากร  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

  5. โรงเรียนมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หลากหลายและยั่งยืน

   

   

   

   

   

   

   

  กลยุทธ์ (Strategies)           

  1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร

  3. สร้างโอกาสและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

  4. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. พัฒนาการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  1. โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา

  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  3. ร้อยละของผู้เรียน ครูและบุคลากร  ที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ร้อยละของครูและบุคลากร ที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

  5. โรงเรียนมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หลากหลายและยั่งยืน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 22:08:06 น.

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043210284 อีเมล์: nongtakaipittaya_55@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตน์ติพร วารีย์ โทรศัพท์: 0654982251 อีเมล์: rattiphorn29@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]