• ระบบจัดการ Mail

 • แผนการจัดการเรียนรู้ครู
 •  คุณครูพสุธา
   คุณครูภูผาภูมิ
   คุณครูประภาศรี
   คุณครูณัฐกฤตา
   คุณครูเปรมจิต
   คุณครูจิรัชญา
   คุณครูพนมวัลย์
   คุณครูนัทติยา
   คุณครูนิสิต
   คุณครูวีรยุทธ
   คุณครูขนิษฐา
   คุณครูธีรพงศ์
   คุณครูณัฐพงษ์
   คุณครูพีรญาพัชร์
   คุณครูศิริรัตน์
   คุณครูไพฑูรย์
   คุณครูจำนงค์

 • แนะนำโรงเรียนบ้านหนองผือฯ

 • ระบบ ปพ.5 ของคุณครู
 • 1.พสุธา เอระน้อย
  2.ประภาศรี ปัดชา
  3.จิรัชญา สิงห์อุดม
  4.ภูผาภูมิ โมรีย์
  5.ณัฐกฤตา หนูจันทร์
  6.เปรมจิต สิงหล
  7.พนมวัลย์ มีสกุลทิพยานนท์
  8.วีรยุทธ เดชเดิม
  9.นิสิต กำเดช
  10.ธีรพงศ์ ศุภชารี
  11.ขนิษฐา ชาธรรมา
  12.ณัฐพงษ์ ตันเวียง
  13.ไพฑูรย์ ผุยมูลตรี
  14.ศิริรัตน์ หล่องบุตรสี
  15.
  จำนงค์ วงษ์สีดา
  16.ยุทธนา พูลเพิ่ม

 • เว็บที่ใช้งานบ่อย
 • Line โรงเรียนบ้านหนองผือฯ

 • ตารางเรียน/ตารางสอน 1/2564
 • 1.พสุธา เอระน้อย
  2.ประภาศรี ปัดชา
  3.จิรัชญา สิงห์อุดม
  4.ภูผาภูมิ โมรีย์
  5.ณัฐกฤตา หนูจันทร์
  6.เปรมจิต สิงหล
  7.พนมวัลย์ มีสกุลทิพยานนท์
  8.วีรยุทธ เดชเดิม
  9.นิสิต กำเดช
  10.ธีรพงศ์ ศุภชารี
  11.ขนิษฐา ชาธรรมา
  12.ณัฐพงษ์ ตันเวียง
  13.ไพฑูรย์ ผุยมูลตรี
  14.ศิริรัตน์ หล่องบุตรสี
  15.
  จำนงค์ วงษ์สีดา
  16.ยุทธนา พูลเพิ่ม

   

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   

 • วารสารเหลืองน้ำเงิน

 • เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 •    
  นายวิฉัตร มาสภา
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
  ว่าที่ร้อยตรีดร.ภูผาภูมิ  โมรีย์
  หัวหน้างานบริหารวิชาการ
  นางประภาศรี ปัดชา
  หัวหน้างานบริหารบุคคล
  นางเปรมจิต สิงหล
  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
  นายพสุธา เอระน้อย
  หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 1. งานวางแผนและสรรหาบุคลากร     
  การวางแผนงานด้านวิชาการ 1.1 กำหนดอัตรากำลังบุคลากรตามสายงานและตามสาขาวิชาที่ต้องการ    
  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  1.2 ทดสอบและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โรงเรียนต้องการ     
  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 1.3 บรรจุ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตามสายงาน  ตามวิชาเอก  ประสบการณ์ความถนัดและความสนใจ     
  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 1.4 จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรเก็บไว้เป็นหลักฐาน     
  การวัดผล  ประเมินผล  และดำเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน 1.5 ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศบุคลากร    
  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 2. งานพัฒนาบุคลากร     
  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 2.1 เชิญวิทยากรมาเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะแก่บุคลากรในด้านต่างๆ     
  การนิเทศการศึกษา 2.2 ส่งบุคคลเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่นในด้านวิชาการ     
  การแนะแนว 2.3 เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ครูโดยการไปเยี่ยมชมสถาบันอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชนหรือ    จัดทัศนศึกษาตามสถานที่ให้ความรู้     
  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 2.4 ส่งเสริมการวิจัยของครู 2.5 จัดทำเอกสารด้านวิชาการให้ครู     
  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 2.6 จัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ     
  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น 2.7 ประเมินความก้าวหน้า    
  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 3.2 การสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร     
  การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 3.3 การจัดสวัสดิการสำกรับบุคลากร    

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-05 15:18:24 น.

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูผาภูมิ โมรีย์ โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]