• ประวัติโรงเรียน
 • . ข้อมูลทั่วไป

                ชื่อ โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา  ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน  ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑  ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕   โทร ๐๔๓- ๔๔๓๒๓๘  โทรสาร………-…………e-mail nontunwittaya@gmail.com  Website   nontanwit.kkn5.go.th    Facebook   โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา     Line…………-…………

  เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลปีที่ ๑  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   เนื้อที่ ๑๘  ไร่   ๑  งาน  ๗๐  ตารางวา เขตพื้นที่บริการหมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๒ ,  หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๔  ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

                 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                    โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา เดิมชื่อโรงเรียนบ้านโนนทัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2465  มีนายอำเภอหนองเรือเป็นผู้ก่อตั้ง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  มีนายสิงห์  อุ่นแก้ว  เป็นครูใหญ่คนแรก  และมีประวัติความเป็นมาโดยย่อ  ดังนี้

       พ.ศ. 2512  ทางราชการได้ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7)  มี   นายนิกร  โนพันธ์  เป็นครูใหญ่

       พ.ศ. 2516-2533  นายเฉวียน  พลธรรม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  แทน นายนิกร  โนพันธ์  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       พ.ศ. 2533-2545  นายสมพงษ์  จันทริมา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนเกษียณอายุราชการ  ในปีงบประมาณ 2545 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ เช่น ทำห้องวิทยาศาสตร์  ห้อง  Sound  Lab ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล  ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอล  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันสร้างสนามอเนกประสงค์หน้าเสาธงและได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105 /29 จำนวน 4 ห้องเรียน ราคา 1,200,000  บาท

                 พ.ศ. 2534 เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    

       พ.ศ. 2546-2550  นายวิเชียร  กาสา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายสมพงษ์  จันทริมา  ได้มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน เช่น จัดงานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าหาผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างห้องสมุดโรงเรียน ทำห้องคอมพิวเตอร์  ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 4 ทำเวทีการแสดง  สร้างถนนลาดยางปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ให้ร่มรื่น และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ก้าวหน้า

       พ.ศ. 2551 - 2560  นายดิษยภัทร  ไชยพิเดช  ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและรับมอบงาน  เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551    ได้มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ เช่น จัดงานผ้าป่าการศึกษาครบรอบ  86 ปีของโรงเรียน  ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงศาลาพิธี  ปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ให้ร่มรื่น ปูกระเบื้องบันไดทางขึ้น  ม้านั่งหน้าห้องเรียนอาคาร 3  และอาคาร 4 และเวทีการแสดง  ต่อเติมถนนลาดยาง ปรับปรุงประตูและรั้วโรงเรียน  ได้รับงบประมาณห้องคอมพิวเตอร์จำนวน  10  เครื่อง  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมส้วมโรงเรียน  ราคา 60,000 บาท  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู ราคา  80,000  บาท  และได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ก้าวหน้าโดยลำดับ 

    พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน  นายบุญสุข  โสภาศรี  ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและรับมอบงาน  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2561            

      ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา   เปิดทำการสอน  ๓  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น( ขยายโอกาสทางการศึกษา )  

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 11:35:13 น.

โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-3238 อีเมล์: nontunwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จำปรีญา อุตรา โทรศัพท์: 0918626554 อีเมล์: jumpreeya@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]