• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  นางสาวธีรชาดา  สุขชัย             ประธานและกรรมการ

  2.  นางสาวศิริรัตน์  ดุ่งมะรี               รองประธาน1 และฝ่ายวิชาการ

  3.  นางสาวอุทุมพร  เสงี่ยมรักษ์      รองประธาน2และฝ่ายกิจกรรม

  4.  ด.ญ.กนกวรรณ   บ้งงึ้ม              หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                กรรมการ

  5.  ด.ช.ยศพร  ภาวะลี                      หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                กรรมการ

  6.  ด.ช.คุณากร   ฐานะ                    หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                กรรมการ

  7.  ด.ญ.บุณยาพร   พูนชัยภูมิ          หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                กรรมการ

  8.  ด.ญ.ณีรภัทร  อินทะโคตร            หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                กรรมการ

  9.  ด.ช.ธนากร  เนียมสนิท               หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                กรรมการ

  10. ด.ญ.วรรณ์ษา   ดีลุน                  หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                  กรรมการ

  11. ด.ญ.มิลินตา   เภาสาลี              หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              กรรมการและฝ่ายปฏิคม

  12. นางสาวอุทุมพร  เสงี่ยมรักษ์     หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   กรรมการ

  13.  นางสาวปิยะมารถ   บัวสิงห์      เหรัญญิกและผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

  14. นายสิทธิชัย  คนคง                   ผู้ช่วยเหรัญญิก

  15  นางสาวอุทุมพร  เสงี่ยมรักษ์     ประชาสัมพันธ์

  16. เด็กหญิงวณิชยา  หวานหอม      ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

  17.  นายศรเพชร   โม้แซง                หัวหน้าฝ่ายกีฬา

  18.  นายอดิศร   ชาดู่                        ผู้ช่วยฝ่ายกีฬา

  19.  นายสิทธิชัย  คนคง                    หัวหน้าฝ่ายวินัย                

  20.  เด็กชายพลพันธ์    มูลอาจ          ผู้ช่วยฝ่ายวินัย 

  21.  นางสาวธัญญารัตน์    โยธี           หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  22.  เด็กหญิงวณิชยา  หวานหอม      ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

  23.  นางสาวกัญญารัตน์   สระทองอินทร์            ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

  24.  นางสาวศิริรัตน์  ดุ่งมะรี                   กรรมการตรวจและเลขานุการ

  25.  เด็กหญิงวรรณ์ษา  ดีลุน                 ผู้ช่วยเลขานุการ

   หมายเหตุ  * ตำแหน่งควบ 19 คน

   

  รายชื่อคณะกรรมการตรวจบริเวณเขตความสะอาดโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา

  ประจำปีการศึกษา 2560

  1.     เด็กชายจักรพรรณ     พาขุนทด         กรรมการตรวจเวรเขตทิวสัตตบรรณ 1 (อ.1)

  2.     เด็กชายเจษฎาภรณ์    สิทธิทุม         กรรมการตรวจเวรเขตทิวสัตตบรรณ 2 (อ.2)

  3.     เด็กหญิงวรรณ์ษา       ดีลุน                กรรมการตรวจเวรเขตระวังจร (ป.1)

  4.     เด็กหญิงมลินตา         เภาสาลี          กรรมการตรวจเวรเขตนนทบุรี (ป.2)

  5.     นางสาวณัฐติกานต์  ตลับเพชร

           และนายอดิศร  ชาดู่                          กรรมการตรวจเวรเขตอิ่มอุทร  (ป.3)

  6.     นายศรเพชร   โม้แซง

          และเด็กชายณัฐพงษ์   ทุมมูล            กรรมการตรวจเวรเขตจามจุรี    (ป.4)

  7.     นางสาวกัญญารัตน์  สระทองอินทร์

           และนายวทัญญู  จงสูงเนิน               กรรมการตรวจเวรเขตพุทธบูชา (ป.5)

  8.     นางสาวปิยะมารถ    บัวสิงห์              กรรมการตรวจเวรเขตลานกีฬา (ป.6)

  9.     นางสาวศิริรัตน์   ดุ่งมะรี                     กรรมการตรวจเวรเขตพิกุลร่มเย็น (ม.1)

  10.    นางสาวธีรชาดา   สุขชัย                  กรรมการตรวจเวรเขตราชพฤกษ์ (ม.2)

  11.     นายสิทธิชัย    คนคง                       กรรมการตรวจเวรเขตประดู่แดง (ม.3)

  12.    นายทรงชัย     เปรมผล                    ครูที่ปรึกษา

  13.    นายไชยนันท์  คำเวียง                     ครูที่ปรึกษา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 11:35:13 น.

โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-3238 อีเมล์: nontunwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จำปรีญา อุตรา โทรศัพท์: 0918626554 อีเมล์: jumpreeya@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]