• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ(Mission Statement)

        1)  จัดระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

        2)  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        3)  พัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะมีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทยและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

       4)  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

        5)  ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

         6)  ส่งเสริมให้ชุมขนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี          

   เป้าประสงค์(ผลลัพธ์ )

          1)  มีระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

          2)  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  สร้างจิตสำนึกในการรู้คุณค่าและการอนุรักษ์แก่ทุกคน

          3)  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นคนดีของสังคม  มีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะมีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย

          4)  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี

          5)  ครูและนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี  ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง  นักเรียนประสบความสำเร็จทางการเรียน

          6)  ชุมขนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 11:35:13 น.

โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-3238 อีเมล์: nontunwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จำปรีญา อุตรา โทรศัพท์: 0918626554 อีเมล์: jumpreeya@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]