• ผลงานโดดเด่น

 • บริหารงานบุคคลออนไลน์ • Social Network • ลิ้งค์ใช้งานประจำ


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

   พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  2. พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยแบบเข้ม

  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสื่อสาร

  5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการภาษาไทยและภาษาอาเซียนกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  7. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

  8. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

      เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  2. ผู้เรียนมีความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง

  3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร

  5. ผู้เรียนร่วมลดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  6. ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการภาษาไทยและภาษาอาเซียนกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  7. สถานศึกษาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

  8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-26 11:27:22 น.

โรงเรียนบ้านหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-3237 อีเมล์: banwha2@gmaill.com
เว็บมาสเตอร์:: ปฐมาวดี สีน้อย โทรศัพท์: 0953924416 อีเมล์: Patamawadee777@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]