โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •         พันธกิจ  ( Mission )

  1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้
  2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีสุขภาพจิต และกายที่สมบูรณ์
  3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่การเป็นครูมืออาชีพ
  5. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

   เป้าประสงค์ หรือ ผลลัพธ์ ( Goal )

   1.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีคุณภาพ

   2.  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดี

   3.  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐาน

   4.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

   5.  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   6.  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

   7.  บุคลากรและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ที่หลากหลาย    

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043-260466 อีเมล์: hinlad466@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนิตย์ คำป้อง โทรศัพท์: 0831411476 อีเมล์: nide2517@outlook.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]