โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • ข่าวโรงเรียน
 • ข่าว บทความ เกี่ยวกับโรงเรียน

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าหมาย

  ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
  2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยที่พึงประสงค์
  4. ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬาฟุตบอลเป็นมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

  ด้านพัฒนาการจัดการศึกษา

             1.  ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

    2.  สถานศึกษาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

   

  ด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

  1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
  2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจักการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4321-1596 อีเมล์: rattanaphon2501@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกิตติกรณ์ พั้วทา โทรศัพท์: 0647621338 อีเมล์: jajack2527@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]