โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2483 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  โดยการอุปถัมภ์ของ นายหล้า สวัสดิ์มูล ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสะอาดในเวลานั้น  และในปีแรกเปิดสอน 4 ชั้นเรียน(ป.1-4) ซึ่งได้อาศัยศาลาวัดบ้านโนนสะอาดเป็นที่จัดการเรียนการสอน  ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน  นักเรียนจำนวน 159 คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีอาคารเรียน 4 หลัง จำนวน 16 ห้องเรียน  อาคารประกอบ 4 หลัง คือ  อาคารเอนกประสงค์  อาคารสหกรณ์  อาคารสำนักงานครู  และโรงอาหาร  มีห้องน้ำห้องส้วมที่ใช้การได้ จำนวน 4 หลัง  มีพื้นที่บริเวณโรงเรียนทั้งสิ้น 24 ไร่ 3 งาน  มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์ และหมู่ที่ 15 บ้านใหม่สันติสุข  ประชาชนในเขตพื้นที่บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การคมนาคมสะดวก มีไฟฟ้าและระบบน้ำประปาหมู่บ้าน  มีคู่สายโทรศัพท์  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน   โดยมีครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เคยบริหารมาตามลำดับ ดังนี้่  

    นายหล้า ชาพรหมมา (พ.ศ.2494-2498)  นายมุณี โนพันธ์ (พ.ศ.2499-2508)  นายภู  แสนสุทธวิจิตร (พ.ศ.2509-2512)  นายสงวน ตู้คัมภีร์ (พ.ศ.2513-2520)  นายบุญช่วย สวัสดิ์มูล (พ.ศ.2521-2531)  นายคำสิงห์ จันทะมาน (พ.ศ.2532-2539)  นายวินัย ประวันเนา (พ.ศ.2540-2543)  นายจิรพล ถววงษ์กลาง (พ.ศ.2544-2553)  และมี นายทนงศักดิ์ วังสงค์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา ตั้งแต่ พ.ศ.2553-ปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043296341 อีเมล์: nonsaard@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิชาติ สวัสดิ์มูล โทรศัพท์: 0847854299 อีเมล์: apichatnuy@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]